پرده هوا شرکت مهرآوران 021-22319093 info[at]air-curtain.ir

لیست قیمت انواع پرده هوا

جدول زیر لیست قیمت انواع پرده هوا می باشد

 

ردیفدسته بندی پرده هوانوع و مدل پرده هواقیمت (ریال)
1اداری تجاری گرمپرده هوا RM 100 مجهز به کویل آبگرم (کویل دار ساده)0000 ریال
2اداری تجاری گرمپرده هوا RM 120 مجهز به کویل آبگرم (کویل دار ساده)0000 ریال
3اداری تجاری گرمپرده هوا RM 150 مجهز به کویل آبگرم (کویل دار ساده)0000 ریال
4اداری تجاری گرمپرده هوا RM 180 مجهز به کویل آبگرم (کویل دار ساده)0000 ریال
5اداری تجاری گرمپرده هوا RM 200 مجهز به کویل آبگرم (کویل دار ساده)0000 ریال
6اداری تجاری گرمپرده هوا RM 100 LUX مجهز به کویل آبگرم (کویل دار لوکس)0000 ریال
7اداری تجاری گرمپرده هوا RM 120 LUX مجهز به کویل آبگرم (کویل دار لوکس)0000 ریال
8اداری تجاری گرمپرده هوا RM 150 LUX مجهز به کویل آبگرم (کویل دار لوکس)0000 ریال
9اداری تجاری گرمپرده هوا RM 180 LUX مجهز به کویل آبگرم (کویل دار لوکس)0000 ریال
10اداری تجاری گرمپرده هوا RM 200 LUX مجهز به کویل آبگرم (کویل دار لوکس)0000 ریال
11اداری تجاری گرمپرده هوا RM 100 3J مجهز به هیتر برقی (هیتر دار ساده)0000 ریال
12اداری تجاری گرمپرده هوا RM 120 3J مجهز به هیتر برقی (هیتر دار ساده)0000 ریال
13اداری تجاری گرمپرده هوا RM 150 3J مجهز به هیتر برقی (هیتر دار ساده)0000 ریال
14اداری تجاری گرمپرده هوا RM 180 3J مجهز به هیتر برقی (هیتر دار ساده)0000 ریال
15اداری تجاری گرمپرده هوا RM 200 3J مجهز به هیتر برقی (هیتر دار ساده)0000 ریال
16اداری تجاری گرمپرده هوا RM 100 3J LUX مجهز به هیتر برقی (هیتر دار لوکس)0000 ریال
17اداری تجاری گرمپرده هوا RM 120 3J LUX مجهز به هیتر برقی (هیتر دار لوکس)0000 ریال
18اداری تجاری گرمپرده هوا RM 150 3J LUX مجهز به هیتر برقی (هیتر دار لوکس)0000 ریال
19اداری تجاری گرمپرده هوا RM 180 3J LUX مجهز به هیتر برقی (هیتر دار لوکس)0000 ریال
20اداری تجاری گرمپرده هوا RM 200 3J LUX مجهز به هیتر برقی (هیتر دار لوکس)0000 ریال
21اداری تجاریپرده هوا FM4009-L/Y0000 ریال
22اداری تجاریپرده هوا FM4010-L/Y0000 ریال
23اداری تجاریپرده هوا FM4012-L/Y0000 ریال
24اداری تجاریپرده هوا FM4015-L/Y0000 ریال
25اداری تجاریپرده هوا FM4018-L/Y0000 ریال
26اداری تجاریپرده هوا FM4020-L/Y0000 ریال
27اداری تجاریپرده هوا FM4009-L/Y-new0000 ریال
28اداری تجاریپرده هوا FM4010-L/Y-new0000 ریال
29اداری تجاریپرده هوا FM4012-L/Y-new0000 ریال
30اداری تجاریپرده هوا FM4015-L/Y-new0000 ریال
31اداری تجاریپرده هوا FM4018-L/Y-new0000 ریال
32اداری تجاریپرده هوا FM4020-L/Y-new0000 ریال
33اداری تجاری ایستادهپرده هوا ایستاده VLUX 2000000 ریال
34اداری تجاری ایستادهپرده هوا ایستاده VLUX 2200000 ریال
35اداری تجاری ایستادهپرده هوا ایستاده VLUX 2500000 ریال
36صنعتیپرده هوا HR 1000000 ریال
37صنعتیپرده هوا HR 1200000 ریال
38صنعتیپرده هوا HR 1800000 ریال
39صنعتیپرده هوا HR 2000000 ریال
40صنعتیپرده هوا HV 700000 ریال
41صنعتیپرده هوا HV 1100000 ریال
42صنعتیپرده هوا HV 1200000 ریال
43صنعتیپرده هوا HS 700000 ریال
44صنعتیپرده هوا HS 700000 ریال
45صنعتیپرده هوا HS 700000 ریال
46صنعتی گاز سوزپرده هوا HV 360 UT0000 ریال
47صنعتی گاز سوزپرده هوا HV 480 UT0000 ریال
48صنعتی گاز سوزپرده هوا HV 600 UT0000 ریال